Wednesday 4 December 2013

வாழ்த்துக்கள் RM to TM

¦ÃÌÄ÷ ÁŠòà÷Ä¢ÕóÐ TM  §¾÷× ±Ø¾¢ ¦ÅüÈ¢ô ¦ÀüÈ §¾¡Æ÷¸û,
§¾¡Æ¢Â÷¸û «¨ÉÅÕìÌõ ¾ï¨º Á¡Åð¼ BSNLEU ºí¸ம் º¡÷À¡¸ ÁÉÁ¡÷ó¾ Å¡úòи¨Ç ¦¾Ã¢Å¢òÐ즸¡û¸¢§È¡õ.

 ¾ï¨ºயில் TM§¾÷வில் ¦ÅüÈ¢ô ¦ÀüÈ  §¾¡Æ÷¸û நமது இலாக்காவில்  அவர்கள் மென்மேலும் சிறப்பாய் பணியாற்றி
பதவிஉயர்வு பெற நமது தஞ்சை BSNLEU-மாவட்ட சங்கம்  வாழ்த்துகிறது.

§¾¡Æ÷¸û:
           L.¸¨ÄÂúý.RM

           J.«Á÷¿¡ò áù.RM


                         Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ÷ ¾ï¨º


No comments:

Post a Comment