Tuesday 3 December 2013

BSNL வழங்கும் கிறுஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு சிறப்பு சலுகைகள்.(01.12.13 முதல் 31.12.13 வரை)

BSNL-வழங்கும்
FULL TALK TIME OFFER
ரூ.100/-முதல் ரூ.190/-வரை
01.12.2013 முதல்15.12.2013 வரை
மற்றும்
ரூ.220/- & ரூ.550/-(31.12.2013-வரை)
மேலும்    -EXTRA TALK VALUE
ரூ.6000 = ரூ.7200
01.12.2013  முதல்  15.12.2013 வரை
Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ÷ ¾ï¨º

No comments:

Post a Comment